Levé pozadí

VOR (všesměrový radiomaják)

NON-RNAV 1 Létání podle VOR


Radiál

VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) je všesměrový radiomaják, ke kterému/od kterého je možno zaměřit, jak už jeho název napovídá, jakýkoliv směr. V praxi si ten směr lze představit jako přímku (směrník) procházející majákem. Na obrázku 1 je vidět směrník 045.


Obr. 1 Směrník

Svírá tedy úhel s magnetickým severem 45° (je to trať letěná kurzem 045). Pokud každý směrník rozdělíme na dvě polopřímky, vzniknou nám tzv. radiály (obr. 2).


Obr. 2 Radiály

Pro každý směrník tak vznikají dva radiály. Celkový počet radiálů je stejný jako počet směrníků (360), protože směr rozdělujeme od 001° do 360° (resp. 000°) a k/od VORu můžeme zaměřit kterýkoliv z nich (R-001, R-002, ..., R-357, R-358, R-359, R-360).
Pozn.: R-000 se nepoužívá a místo něj se uvádí R-360.
Přístroj

Nejjednodušší na pochopení je tzv. HSI (Horisontal Situation Indicator) viz obr. 3. Je to přístroj, který spojuje funkci gyrokompasu a indikace VORu, takže vám bude neustále ukazovat jaký je váš aktuální magnetický kurz.


Obr. 3 HSI

Co je na obr 3?

  • - Bílá je magnetická růžice (stupnice s kurzem).
  • - Oranžově tzv. heading bug (nahoře) a heading knob (točítko ovládající nastavení tohoto "pamatováku" s nápisem HDG). Ten se používá k řízení autopilota v modu Heading hold nebo nám při letu ukazuje námi nastavený kurz a snadněji tak vidíme, zda chtěný kurz držíme nebo ne.
  • - Žlutě je označen Course selector (dole Course select knob – točítko, v budíku žlutá šipka s modrým břevnem). Točítkem si volíme příslušný směrník, po jakém chceme od/k majáku letět. Žlutá ručička nám pak ukazuje na kurz, jakým chceme letět (resp. tento kurz považujeme za příslušný směrník) – na obr. 3 ukazuje směrník 045 (směřuje na stupnici v kurzu 045).
  • - Červená indikace TO (červený trojúhelník) a FROM (červený šrafovaný trojúhelník) ukazuje, zda letíme k (to) nebo od (from) majáku. Pokud bude trojúhelník ukazovat souhlasně se žlutou šipkou (course selectorem) a poletíme-li tímto kurzem, budeme se k majáku přibližovat.
  • - Modré je břevno (Course deviation indicator), které ukazuje úhlovou odchylku od námi nastaveného směrníku. POZOR: v případě, kdy se přibližujeme, roste nám úhlová odchylka a za předpokladu, že se držíme ve stejné skutečné vzdálenosti od trati, kterou chceme letět (podle obr. 4), bude růst naše úhlová odchylka a taky bude břevno mnohem citlivěji reagovat. Naopak, budeme-li se vzdalovat, bude břevno stále "línější".
  • - Na břevno navazují zelené tečky, které nám znázorňují úhlovou odchylku od nastaveného směrníku a přes které se pohybuje modré břevno, které tuto odchylku ukazuje. Používají se dva typy zobrazení:
  • - 10-ti tečkové (VOR indikátor/ jedna tečka znamená 2° odchylku)
  • - 5-ti tečkové (HSI/jedna tečka znázorňuje 0,5° odchylku).


Obr. 4 Indikace úhlové odchylky


Obr. 5 Indikace HSI při letu k a od majáku

Nato, aby přístroj ukazoval je potřeba naladit příslušnou frekvenci na navigačním rádiu NAV1 nebo NAV2 - záleží, na které rádio je přístroj napojen. Zpravidla bývá hlavní přístroj (ten pod umělým horizontem na straně kapitána - vlevo) napojen na NAV1 a vedlejší (pokud je na panelu, bývá umístěn někde bokem nebo na místě druhého pilota; nemusí to být stejný typ přístroje) na NAV2.

Let po radiálu

Pokud poletíme tak, že při námi nastaveném směrníku (course selector) poletíme ve stejném kurzu a břevno bude uprostřed, nacházíme se trati, kterou chceme letět. Pokud se začne břevno odchylovat od středové polohy, znamená to, že nás vítr snáší na některou stranu. Proto je potřeba provést opravu a zvolit jiný letěný kurz tak, abychom se dostali zpět na trať a poté zůstat vyosení dostatečně, abychom vyloučili snos větru a námi letěná trať bude odpovídat danému směrníku. Takové opravy jsou nutné po celou dobu letu, abychom se nacházeli na správné trati.


Obr. 6 Let po trati s bočním větrem

Orientace podle VORu

Pokud budeme chtít určit naší polohu vůči nějakému VORu a případně dostat se k němu, stačí znát jeho frekvenci. Pak je postup následující:

1) Naladíme příslušnou frekvenci do navigačního rádia (NAV1, popř. NAV2)
2) Pokud má přístroj signál a začne ukazovat, točíme CRS selectorem tak dlouho, dokud se břevno (CDI) nedostane do středové polohy.
3) Pohledem na TO/FROM indikátor zjistíme kurz k majáku. Bude-li na HSI ukazovat trojúhelník souhlasně se směrem CRS selectoru, bude kurz k majáku shodný s kurzem CRS selectoru, bude-li ukazovat opačným směrem, bude kurz k majáku CRS + 180°. Totéž platí pro VOR indikátor - bude-li indikován praporek TO, bude směr, jaký jsme nastavili. Bude-li FROM, bude to směr opačný (tedy CRS+180°).

Při letu k majáku pozor na jeho citlivost. Pokud poletíte k majáku, bude se snižující se vzdáleností růst úhlová odchylka a bude se i rychleji měnit. Všechny pokusy o rychlé vyrovnání odchylky jsou zde kontraproduktivní a změny kurzu je potřeba dělat s citem a čím blíž jsme, tím musí být změny menší, abychom náš let nerozkmitali.
V určité fázi letu se dostaneme do slepého úhlu, kde VOR nevysílá (je zde mrtvý úhel). Tento úhel je 70° od povrchu. Po dobu, kdy nepřijímáme signál udržujeme směr, jaký jsme měli než jsme signál ztratili. Tento výpadek trvá podle rychlosti a výšky letu okolo jedné sekundy. Ve velkých výškách a při nízkých rychlostech může být i výrazně delší.


Obr. 7 Slepý úhel VORu