Levé pozadí

Řídící - vystupování a komunikace

Řídící musí vystupovat tak, aby bylo patrné, že má situaci pod kontrolou, nesmí dát najevo nervozitu a musí komunikaci vést tak, aby udržel na frekvenci pořádek. Komunikaci zahajuje posádka letadla ohlášením se na frekvenci. Řídící vydává povolení a informace, posádka je povinna povolení zopakovat. Povinností řídícího je toto opakování povolení poslouchat a případné chyby v opakování posádky opravit. V případě, že řídící vydá povolení, posádka jej špatně zopakuje a řídící posádku neopraví, následné komplikace v provozu, např. sblížení, či snad srážky, jsou považovány za chybu řídícího.Opakování informací (vítr, dohlednost, základna oblačnosti) se po posádkách nepožaduje a není povinností řídícího případné opakování těchto informací kontrolovat.

Každá relace "letadlová stanice – pozemní letecká stanice", je uvozena oslovením volané pozice a volající pozice (většinou ze strany pilota), na což druhá strana odpoví stejnou sekvencí, tedy kdo ji volal a kdo to je.

Např.: PILOT: "Praha radar, CSA213, dobrý den." Řídící odpovídá: "CSA213, Praha radar, dobrý den."

V další komunikaci poté, co již došlo k navázání spojení, se označení volané stanice vypouští. Ve vysílání pak letadlová stanice nejprve vyšle zprávu a relaci ukončí svým volacím znakem, řídící odpovídá nebo začíná další relaci volacím znakem, koho volá a následuje instrukce/informace.

Součástí zdvořilostní komunikace je též pozdrav (na síti pak bývá hezkým zvykem vyslovit pozdrav v řeči toho druhého). Jakákoli zdvořilost však není obsažena v žádné frazeologii. V reálném prostředí je tolerovaná, ve virtuálním prostředí vítaná. Nikoli však povinná. Avšak žádný ze zde uvedených příkladů nebude tuto zdvořilost obsahovat. Zdvořilostní fráze v žádném případě nesmí zahlcovat tok informací na frekvenci a zdržovat komunikaci. V takovém případě je v plné zodpovědnosti řídicího, aby na frekvenci udržel kázeň a potřebnou stručnost jednotlivých relací. Je nešvarem zbytečné používání slov „prosím“ nebo zbytečných sáhodlouhých vysvětlování tam, kde je třeba jasně, stručně a rychle vydat potřebnou instrukci.

Priority v komunikaci

 1. provoz ve vzduchu v tísni (IFR/VFR)
 2. provoz ve vzduchu požadující prioritní přistání (IFR/VFR)
 3. provoz LZS (letecká záchranná služba)
 4. koordinace mezi řídicími
 5. provoz ve vzduchu IFR
 6. provoz ve vzduchu VFR
 7. provoz na zemi IFR
 8. provoz na zemi VFR

Provoz ve vzduchu má obecně vždy přednost, neboť tento provoz nemá jak zastavit. Potřebuje mít proto neustále přehled o okolním provozu a dostávat informace a povolení s dostatečným předstihem, pokud to podmínky dovolí. Z toho například vyplývá, že letadlo žádající pojíždění dostane povolení až poté, co letadla ve vzduchu mají patřičné a potřebné informace a povolení (např. k přistání). Toto je jeden z důležitých faktorů pro efektivní a kvalitní řízení letového provozu.

Žádost a její vyřízení

Princip komunikace mezi pilotem a ATC funguje na principu navázání spojení mezi leteckou a letadlovou stanicí (neboli mezi ATC a posádkou letadla), na principu žádosti posádky a odpovědi na tuto žádost a také na principu vydání povolení řídícím a následně kladným či záporným potvrzením ze strany posádky, která by měla v takovém případě obdržet povolení náhradní, pokud to provoz a okolní podmínky umožňují.

Je obecný předpoklad, že většina žádostí je opodstatněná a očekávaná. Na každou takovou žádost pak ATC musí nějakým způsobem reagovat. Ať už kladně, záporně, nebo odložením rozhodnutí, které provede formulací „stand by" / „čekejte", čímž dá posádce najevo, že žádost přijal, ale její vyřízení nebude provedeno okamžitě. Pokud ATC zamítne žádost posádky, je dobré v situacích, kdy to dovoluje čas a má to praktický význam, též uvést důvod zamítnutí, čímž se dá vyhnout zákonitě následujícímu dotazu ze strany pilota.

ACFT: Ground, CSA123, stand 11, request pushback

ACFT: Ground, CSA123, stání 11, žádám vytlačení

GND: CSA123, stand by, traffic behind

GND: CSA123, čekejte, zavolám, provoz za Vámi


V okamžiku pominutí podmínek pro zamítnutí schválení požadavku ATC potvrdí:

GND: CSA123, pushback approved

GND: CSA123, vytlačení schváleno

ACFT: Pushback approved, CSA123

ACFT: Vytlačení schváleno, CSA123


ACFT: Ruzyně tower, CSA123, established on ILS rwy 24

ACFT: Ruzyně věž, CSA123, usazen v ILS dráhy 24

TWR: CSA123, Ruzyně tower, continue approach, no. 2

TWR: CSA123, Ruzyně věž, pokračujte v přiblížení, pořadí 2

ACFT: Continuing approach, CSA123

ACFT: Pokračuji v přiblížení, CSA123

Zde se přihlásilo letadlo na přiblížení usazené v ILS a očekává povolení k přistání. Pokud ho nedostane (continue approach), je potřeba sdělit pilotovi proč (no 2). Zde je jasné, že před ním je jiné letadlo na finále. Další odpověď může být třeba „Continue approach, departure ahead” / „Pokračujte v přiblížení, odlet před Vámi“.

DEL: CSA123, cleared to Brno Tuřany, VOZ1A departure, squawk 1433

DEL: CSA123, povolen do Brna Tuřan, VOZ1A odletová, squawk 1433

ACFT: Negative, unable VOZ1A due to equipment, CSA123

ACFT: Negative, neschopen VOZ1A z důvodu vybavení, CSA123

DEL: Roger, CSA123, recleared to Brno Tuřany, rwy 24, when airborne climb straight ahead to altitude 5000 ft, squawk 1433

DEL: Rozumím, CSA123, změna povoleni do Brna Tuřan, dráha 24, po vzletu stoupejte do altitude 5000 stop kurzem dráhy, squawk 1433

Zde letadlo odmítlo přijmout vydané letové povolení z důvodu nemožnosti zaletět odletovou trať a jako důvod uvedlo nevybavenost letadla prostorovou navigací (RNAV).

Poznámka: i v české komunikaci se používá anglické slovo „altitude“, aby nemohlo dojít k záměně mezi „výška“ = „height“ (AGL) a „nadmořská výška“ = „altitude“ (AMSL).

Ne zřídka se stává, že dojde k přeslechu a některá instrukce je špatně přečtena. Pak je na řídícím, aby pilota opravil.

DEL: CSA123, cleared to Brno Tuřany, VOZ1A departure, squawk 1433

DEL: CSA123, povolen do Brna Tuřan, VOZ1A odletová, squawk 1433

ACFT: Cleared to Brno Tuřany, VOZ1B, squawk 1433, CSA123

ACFT: Povoleni do Brna Tuřan, VOZ1B odletová, squawk 1433

DEL: CSA123, Negative, VOZ1A departure

DEL: CSA123, Negative, VOZ1A odletová

ACFT: VOZ1A departure, CSA123

ACFT: VOZ1A odletová, CSA123

DEL: CSA123, readback correct

DEL: CSA123, přečteno správně

Opakuje (í) se vždy pouze špatně přečtená(é) část (i). A to tak dlouho, dokud ji(e) pilot nepřečte správně.

Koordinace

Koordinací se rozumí hlasový nebo písemný (textový chat v prostředí IVAO) kontakt mezi dvěma stanovišti ATC za účelem dohody podmínek předání řízení či informací ke konkrétnímu letu, který se obou dotčených stanovišť týká. Jedná se tedy o kontakt, jehož cílem je dohodnout jiné podmínky předání řízení, než jsou obecně platné, nebo o předání informací, které přijímající řídící potřebuje znát ještě před navázáním hlasového spojení s letadlem. Koordinační fráze mají standardizovaný tvar, a sice následující:

 • plný volací znak letadla, jehož se koordinace týká
 • jeho poloha (pokud neexistuje jistota, že sousední řídící má momentálně dotčené letadlo v dohledu)
 • (aktuální výška cíle)
 • požadovaný úkon

Například:

APP: OKABC, C172, 10 nm západně Whisky, Whisky v čase 35, žádá letmé přistání a vzlet a následně zpět na Whisky

Z důvodu úspory času je možné používat i zkrácenou formu:

APP: OKABC, C172, před W, žádá t/g, pak z5 na W

TWR: Rozumím, OKABC, ve 35 na W, bude žádat letmé přistání a vzlet a pak zpět na W.

Nebo opět možno použít zkrácenou formu:

TWR: rgr

Odpověď ale může být i jiná, např.:

TWR: Rgr, ale zatím hold na W a ke mně na freq.

Což znamená, že APP instruuje letadlo k vyčkávání na W a přeladí jej na TWR frekvenci.

APP: Rgr, hold W a k Tobě.

Čímž APP potvrzuje porozumění zprávy a zajištění předání povolení letadlu.

LKAA_E_CTR - EAST ( východ )

LKAA_W_CTR - WEST ( západ )