Levé pozadí

Předávání a koordinace

Koordinace je u letů po standardních tratích a příletových a odletových trasách prováděna zápisem do databloku letadla. U všech nestandardních situací ( radarový odlet, pilot není schopen SID/STAR, pilnost, nouze ) musí být koordinace provedena zvlášť po chat kanálu, popř. cestou, která je popsána níže, v samostatné stati o koordinační frazeologii. Pro předávání mezi řídícími v rámci LKAA FIR se používá hand-off procedura a předání se provádí minimálně 3 minuty před přeletem hranice prostoru do kterého letadlo vstupuje, není-li v lokálních postupech uvedeno jinak.Datablok

Do databloku letadla je zaznamenána poslední instrukce, kterou řídící vydal a letová hladina, do které je letadlo povoleno. Řídící si nemusí databloky vyplňovat, pokud má letadlo ve své kompetenci, je však povinen zaznamenat instrukci do databloku, pokud bude letadlo předávat na další pozici. Zaznamenanou instukcí se myslí:

  • přidělená příletová trasa ve formátu aaaaxb kde aaaa jsou první čtyři písmena názvu a xb je alfanumerické značení verze příletové trasy. Například BODAL3X bude vyplněno jako BODA3X.

  • klíčové slovo SA pokud jde o radarový odlet ve směru dráhy

  • mez povolení ( bod, na který má pilot povoleno pokračovat buďto přímo a nebo po trati ) uvedený svým názvem. Například VLM nebo BITSI

  • povolený kurz uvedený klíčovým slovem HDG a třímístným číslem, například HDG140

  • klíčové slovo ROUTE, ASFILE, OWNNAV nebo prázdný datablok pokud má letadlo pokračovat po trase dle letového plánu


  • další jednoznačně identifikovatelné poznámky usnadňující předání letadla, například vyčkávání H-ETAT, povolené procedury ILS-24 a další.

Koordinace

Za předpokladu, že jde o let probíhající po standardních tratích a oba řídící s tím souhlasí, je předávání informací v databloku dostatečné a není třeba další koordinace. V případě jakkoliv nestandardního postupu ( radarový odlet, přílet bez příletové trasy, nouze, pilnost, průlet, odlet mimo publikované letové trasy ... ) koordinace probíhá po chatovém kanále IVACu. Při předávání na kurzu, v nestandardní výšce či rychlosti řídící k předání připojí frázi advise heading/altitude/speed.

Hand off procedura

Předání ( předání radarem, nebo také hand-off ) je prováděno následujícím postupem. Letadlo OK-ABC přelétá ze stanoviště A do prostoru stanoviště B. Stanoviště A zažáda o předání ( REQUEST HANDOFF ). V případě, že stanoviště B nemůže přijmout ( za běžného provozu by nemělo nastat ), odmítne ( REJECT HANDOFF ) a provede další koordinaci po chatu. V případě, že stanoviště B letadlo přijmout může, nechá datablok "rozblikaný" až do doby, kdy má letadlo na své frekvenci. Ve chvíli, kdy pilot letadla naváže se stanicí B spojení, tato přijme ( ACCEPT HANDOFF ). Tento postup zajišťuje, že obě stanice mají přehled o tom, zda-li je letadlo na spojení. Této proceduře se v hantýrce říká : předat radarem.