Levé pozadí

Koordinace

Při koordinaci mezi stanovišti ATC rozlišujeme několik druhů koordinačních zpráv, podle charakteru informace kterou obsahují a podle doby, která uběhne mezi koordinací a bodem předání letadla. Každá výměna informací pak probíhá následujícím způsobem ( v následujících příkladech budeme používat zkratku REQ pro stanici žádající koordinaci a zkratku ACPT pro přijímající stanici ):REQ zavolá ACPT

ACPT: Svůj volací znak

REQ: Typ kordinace, bod předání, volací znak letadla je nutné zavolat v tomto pořadí - RU tak snáze najde na obrazovce letadlo, kterého se koordinace týká a může reagovat

ACPT: Potvrdí, že má informace o letadle a letový plán a vyzve buďto frází "Go ahead" a nebo typem a destinací letadla.

REQ: Přednese požadavek na koordinaci volnou řečí

ACPT: Schválí, zamítne nebo nabídne jiný způsob koordinace. Relaci ukončí svými iniciálami

REQ: Ukončí relaci svými iniciálami

Zpráva ESTIMATE (EST)

Koordinační zpráva estimate, se předává nejpozději 15 minut před předáním letadla. Zpráva obsahuje bod předání, čas jeho přeletu, letovou hladinu a případné další informace. Zpráva EST se pouze přijímá, není nutné ji schvalovat. Pokud je systém automatizovaný (jako například na IVAO, kde jsou všechny letové proužky automaticky rozeslány všem stanicím a jsou v nich automaticky zaznamenána povolení), není nutné zprávu EST posílat a používá se takzvaný SILENT HANDOVER. Splňení podmínek pro silent handover najdete v popisu postupů jednotlivých stanovišť. Přesto si ale pro příklad předání zprávy EST (například v případě, že by automatický system nefungoval) uvedeme:

Naše letadlo stoupá z Mošnova do Prahy, APP posílá zprávu EST na ACC:

APP volá ACC

ACC: Oblast

APP: ESTIMATE, Holešov, CSA123

ACC: B737, Ruzyně

APP: Holešov v čase 12, letová hladina 120

ACC: Holešov v čase 12, letová hladina 120, rozumím, Foxtrot Delta

APP: Siera Alfa

Zpráva REVISION (Revize)

Revize je zpráva o změně v předání, v letovém plánu nebo času přeletu (o víc jak 5 minut), ke které došlo po odeslání zprávy EST, ale dříve než 5 minut před předáním letadla. Stejně jako u ESTu, je Revize na IVAO předávána počítačovou formou automaticky pomocí údajů v letovém proužku. O silent handover platí totež, co u zprávy EST a i u revize není třeba schválení, jde jen o předání infomace. Přesto si opět uvedeme příklad předání revize:

Náš odlet z Prahy bude stoupat na Vožici pouze do letové hladiny 130

APP volá ACC

ACC: Oblast

APP: Revize, Vožice, CSA123

ACC: Vysílejte

APP: Letová hladina 110

ACC: Letová hladina 110, rozumím, Foxtrod Delta

APP: Siera Alfa

Žádost Approval Request

Pokud ATC potřebuje provést změnu povolení později než je 5 minut před bodem předání, musí už o souhlas žádat sousedního ATC. Toto se týká změn jako je letová hladina, předání na vektoru či paralerní trati, či nedodržení výstupních podmínek daných koordinační dohodou. V takovémto případě už musí přebírající ATC žádost schválit, případně nabídnout jiné řešení.

Jiné letadlo letí z Berlína do Mnichova. Vzhledem k provozu není možnost ho sklesat na dohodnutou FL250.

LKAA volá EDMM

EDMM: Munich

LKAA: Approval Request, KOLAD, DLH100

EDMM: Go ahead

LKAA: Descedning FL250, pass kolad 270 or bellow

EDMM: Negative due traffic, descend 260 only, Echo Kilo

LKAA: Descend 260 only, Foxtrot Delta

Žádost Request

Pokud si přijímající ATC stanoviště chce vyžádat pro řešení požadavku letadlo jinak, než je plánováno, nebo než stanovuje koordinační dohoda, může o toto požádat.

Tři letadla letí do Prahy v různých hladinách a různých rychlostech, approach si žádá oblast.

APP volá ACC

ACC: Oblast

APP: Request, Bodal, CSA123, CSA456, OKZAK

ACC: Vysílejte

APP: CSA123 rychlost 300 nebo více, přímo RASIM, CSA456 rychlost 270, OKZAK do FL140, rychlost 250 nebo méně

ACC: CSA123 300 nebo více, přímo RASIM, CSA456 rychlost 270 a OKZAK do FL140, rychlost 250 nebo méně, Foxtrot Delta

APP: Mike Quebeck

Součásti této žádosti může být také request release for vectoring, climb, descend..., pokud již letadlo je na frekvenci žádajícícho, ale stále ještě se pohybuje v prostoru žádaného a není koordinační dohodou stanoveno jinak.

Další koordinační zprávy a žádosti

Výše uvedené zcela jistě není výčet všech možných koordinačních zpráv a žádostí, jen namátkou uvádím další možné, jako je Expedite Clearance (žádost o letové povolení pokud není možné předat včas zprávu EST), předávání vzletů či minutí dálné při procedurálním řízení mezi věží a approach a mnoho dalších. Tyto ovšem není možné používat na IVAO buďto z technických důvodů, nebo z důvodů, že se ani v reálném provozu dnes v LKAA běžně nepoužívají.