Levé pozadí

LKTB

Postupy pro LKTB_APP


Obecné informace o stanovišti

Stanoviště poskytuje službu přibližovacího řízení provozu na/z letiště Brno-Tuřany, letišť pod a v blízkosti svého prostoru odpovědnosti a průletům ve svém prostoru odpovědnosti. Dále také letovou informační službu (FIS) neřízeným letům v prostoru SEKTOR MORAVA Part S.

Volací znak pro připojení na síť: LKTB_APP

Volací znak volnou řečí: Brno Radar

Kmitočet: 127.350 MHz

Prostor odpovědnosti: CTA BRNO, SEKTOR BRNO (1000 ft AMSL - FL125 mimo TMA/MTMA ostatních letišť, SEKTOR MORAVA Part S, TMA BRNO, CTR TUŘANY

Podřízená stanoviště: LKTB_GND, LKTB_TWR, LKNA_M_APP, LKKU_TWR

ATIS: Standardní vyplnění dle pravidel popsaných ZDE
Provozní postupy


Povinnosti stanoviště:

 • Vydává letová povolení letadlům na spojení
 • Vydává letadlům povolení k přiblížení
 • Poskytuje službu řízení (rozstupy), informační službu (informace o provozu) a pohotovostní službu (v rozsahu aplikovatelném na IVAO) letadlům na spojení v souladu s třídou vzdušného prostoru
 • Využívá informace ze situačního zobrazení (IVAC)
 • Přiděluje kódy SSR pro použití na APP/TWR z kódů, které má LKTB k dispozici pro manuální přidělování
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKTB_TWR letová povolení pro IFR odlety z LKTB, VFR lety nad 2500ft AMSL a zvláštní lety VFR.
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKKU_TWR letová povolení pro odlety z LKKU.
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKNA_APP letová povolení pro odlety z LKNA prolétající CTA Brno.
 • Přiděluje kódy SSR pro použití na APP/TWR z kódů, které má LKTB k dispozici pro manuální přidělování
 • Řadí letadla do sledu v rozstupech, které jsou požadovány LKTB_TWR.
 • Udržuje aktuální informaci ATIS
 • Koordinuje s LKKU_TWR, resp. LKNA_M_APP podmínky předání příletů na letiště LKKU, resp. LKNA.
 • Koordinace a předávání letadel

  Odlety - obecné postupy

  • LKTB_TWR vyžaduje po LKTB_APP letové povolení pro IFR odlety a VFR odlety vyšší než 2500ft. LKTB_APP vydá pro LKTB_TWR letové povolení, LKTB_TWR je předá letadlu.

  • Pro řízení odletů LKTB_APP využívá systému SID, přímých tratí na koncové body SID, vektorování nebo úpravy IAS.

  • Pokud to provozní situace umožňuje, LKTB_APP zajišťuje přestoupání pomalejších letadel, resp. letadel s nižší požadovanou cestovní hladinou letadly rychlejšími, resp. letadly s vyšší požadovanou cestovní hladinou.

  • LKTB_APP může předat na ACC Praha (LKAA_E_CTR) letadla bez koordinace silent transfer při splnění následujících podmínek:

  • letadlo je nekonfliktní (minimum rozsupu pro předání je 5NM nezmenšující se)

  • letadlo je ve stoupání do FL120 nebo do cestovní hladiny, pokud je nižší než FL120

  • letadlo letí po SID nebo na výstupní bod z TMA, pokud nebylo zkoordinováno jinak  • Letadla jsou po předání na spojení na ACC Praha uvolněna pro stoupání a ACC Praha má povinnost pokračovat ve stoupání a uvolnit FL120, letadla jsou předávána procedurou Handoff, bodem předání je poloha cíle v okamžiku přijetí handoff.

  • LKTB_APP je povinen koordinovat s LKMT_APP odlety přes HLV s požadovanou cestovní hladinou FL130 nebo vyšší, které nejsou schopny před přeletem hranice CTA přestoupat FL130.

  • Odlety do prostoru odpovědnosti APP Viena LOWW_APP a ACC Bratislava LZBB_CTR jsou předávány na výstupních bodech v souladu s platnými LOAs, pokud není zkoordinováno jinak. Pro tyto přílety se nepoužívá procedura handoff. Takové lety nepřijdou na spojení ACC Praha.

  Žádosti o urychlené povolení se pro tyto lety neaplikují.

  Přílety - obecné postupy

  • Pro řízení příletů LKTB_APP využívá systému STAR, přímých tratí, vektorování, úpravy IAS nebo vyčkávání nad určenými body.

  • ACC Praha (LKAA_E_CTR) může předat na LKTB_APP letadla bez koordinace (silent transfer) při splnění následujících podmínek:

  • letadlo je nekonfliktní (minimum rozsupu pro předání je 5NM nezmenšující se)

  • letadlo je ve klesání do FL130 nebo v cestovní hladině, pokud je nižší než FL130

  • letadlo letí po trati letového plánu nebo STAR (kterou přiděluje stanoviště ACC Praha),

  • pokud nebylo zkoordinováno jinak  • Letadla jsou předávána procedurou Handoff, bodem předání je poloha cíle v okamžiku přijetí handoff.

  • LKTB_APP vydá letadlu při prvním kontatku příslušné letové povolení (STAR, přímo trať, vektor) v souladu s níže uvedeným.

  • Přílety přes bod TUMKA jsou po předání na spojení na LKTB_APP uvolněny pro klesání do FL100, LKTB_APP má povinnost pokračovat v klesání a uvolnit FL130.

  • Přílety přes HLV je možné dále klesat před přeletem hranice CTA pouze po předchozí koordinaci s LKMT_APP.

  • APP Viena LOWW_APP a ACC Bratislava LZBB_CTR předává letadla na vstupní body v souladu s platnými LOAs, pokud není zkoordinováno jinak. Pro tyto přílety se nepoužívá procedura handoff.

  • Letadla usazená v LLZ nebo trati konečného přiblížení předává na LKTB_TWR nejpozději na bodě FAF. Pokud letadlo požaduje jiné, nežli používane přiblížení, jinou dráhu v užívání nebo bodem předání nebude FAF, je předání předmětem koordinace s LKTB_TWR.

  Přílety na LKKU, resp. LKNA

  • Přílety na LKKU, resp. LKNA jsou předmětem koordinace s LKKU_TWR, resp. LKNA_APP.

  • Přílety mohou být příslušnému stanovišti předány na spojení až poté, kdy nejsou konflitkní s ostatním provozem.

  Odlety z LKKU, resp. LKNA

  Na základě předchozí žádosti LKTB_APP vydává pro LKKU_TWR, resp. LKNA_APP letová povolení pro odlety z LKKU, resp. LKNA.

  Průlety

  • Průlety letů VFR prostorem CTR Tuřany jsou řízeny stanovištěm LKTB_TWR. Průlety výše než 2500ft jsou řízeny LKTB_APP.

  • Průlety TMA/CTA Brno jsou řízeny stanovištěm LKTB_APP.

  Postupy pro nastavení výškoměru

  Při řízení letů v jednotlivých částech prostoru odpovědnosti pod převodní hladinou se používá QNH příslušného letiště.

  Poskytované přehledové služby

  • zajištění rozstupů

  • vektorování

  • monitorování

  • navigační pomoc

  • informace o provozu a konfliktním provozu

  Vektorování letů VFR

  Vektorování letů VFR je možné pouze se souhlasem pilota, aby pilot mohl udržovat VMC. Zvláštní lety VFR nesmí být vektorovány.

  Minima rozstupu

  • Minimum rozstupu je 5 NM. Ve vzdálenosti 32NM od LKTB je minimum rozstupu sníženo na 3NM.

  • Vzhledem k přesnosti situačního zobrazení (IVAC) je možné na cíle na protisměrných tratích použít minimum rozstupu po oddělení radarových stop.

  • Minimum rozstupu od hranic TMA a sektorových hranic uvnitř TMA je 2,5NM.

  • Minimum rozstupu od dočasně omezených prostorů (TRA, LKR, TSA) je 5NM.

  Postupy pro nezdařené přiblížení

  • Při nezdařeném přiblížení předá je letadlo po koordinaci předáno na LKTB_APP, není-li koordinací dohodnuto jinak. .

  • Pokud meteorologické podmínky a provozní situace dovolují provést přiblížení okruhem, může být letadlo po nezdařeném přiblížení řízeno LKTB_TWR po koordinaci s LKTB_APP.