Levé pozadí

VFR


Lety v CTR

CTR obecně

CTR je zkratka pro anglický název Control Zone, česky - řízený okrsek. Je to část vzdušného prostoru řízeného letištní službou řízení (TWR) a nachází se v blízkosti letiště. CTR v ČR jsou prostorem třídy D. Řízený okrsek sahá od země do určité nadmořské výšky, která je pro každé letiště jiná, a která udává vertikální hranici prostoru odpovědnost věžního řídícího. Např. v LKTB je CTR Tuřany například od země do 5000ft AMSL, ale VFR lety nad 2500ft jsou řízeny Brňenským stanovištěm Approach, aby nedošlo ke konfliktu s IFR lety. Lety v CTR jsou povinny udržovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm řízení letového provozu, jsou předmětem letového povolení a musejí mít podaný letový plán. Letový plán musí být na síti IVAO podaný vždy.

VFR-Frazeo

Základní VFR frazeologie

Orientace v tabulce

Pilot (Česky)


Pilot (Anglicky) - Kurzíva

                                                 

ATC (Česky)


ATC (Anglicky) - Kurzíva


poznámky


ostatní - černě


vlevo - pilot


vpravo - ATC


() - nemusí se použít

         

/ - nebo, jinak řečeno, jiná možnost


Pro snažší pochopení si ukážeme příklady frazeologie na letištním okruhu v Brně Tuřenech (LKTB) a potom odpojení z okruhu a pokračování do ATZ prostoru vyškova,za předpokladu, že jsou obsazeny všechna stanoviště (GND, TWR, APP, AFIS) v Brně dráha v užívání 28. Letíme s Cessnou 172, informace ATIS v LKTB - L


Navázání spojení se stanovištěm Tuřany Ground

Tuřany ground, OKJIJ dobrý denOKJIJ, Tuřany ground, dobrý den

Tuřany ground, OKJIJ, Cessna 172 po spuštění na stání všeobecného letectví, žádáme povolení pro nácvik okruhů v CTR Brno Tuřany

Informace LIMA QNH 1-0-1-5 (HPa) (na palubě)OKJIJ, Informace L  správně QNH 1-0-1-5, místní činnost schválena, dráha 2-8, okruhy levé, squawk 3-3-2-0.

Místní činnost schválena, dráha 2-8, okruhy levé, squawk 3-3-2-0, OKJIJOKJIJ přečteno správně

Letouny kategorie turbulence v úplavu lehké mohou spouštět motory bez povolení ATC, pokud poletí za VFR - proto nám nebylo spuštění výslovně schváleno

--------------------------------------------

----------------------------------------------

Tuřany ground, OKJIJOKJIJ, Tuřany ground

Tuřany ground OKJIJ, cessna 172 after start-up on general aviation stand, request atc clearance for training VFR circuits in CTR Brno Tuřany

Information LIMA QNH 1-0-1-5 (HPa) (on board)OKJIJ information LIMA QNH 1-0-1-5 correct,OKJIJ local flight approved, runway 2-8, left hand circuit, squawk 3-3-2-0.

Local flight approved, runway 2-8, left hand circuit, squawk 3-3-2-0, OKJIJ.OKJIJ readback correct

Instrukce k pojíždění

OKJIJ připraveni k pojíždění.OIJ pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-8 po pojezdových A, C.

Zkráceného volacího znaku smí použít pilot až po té,co ho první použije řídící letového provozu

Pojíždíme na vyčkávácí místo dráhy 2-8 po pojezdových A, C,  OIJ.


OIJ na vyčkávacím místě dráhy 2-8, připravení k odletu.OIJ rozumím, přejděte na Tuřany věž, 119.600, naslyšenou.

Rozumím, Tuřany věž, 119.600, naslyšenou.


--------------------------------------

------------------------------------------

OKJIJ ready for taxi.OIJ taxi to holding point rwy 2-8 via A, C.

Roger, taxing to holding point rwy 2-8 via A, C, OIJ.


OIJ on holding point rwy 28, ready for departure.Roger, contact Tuřany tower on 119.600, bye.

Roger, Tuřany tower 119.600, bye.
Další možnosti instrukcí k pojíždění


OKJIJ jste schopni odletu z křižovatky C?

Potvrzuji/negative OKJIJOKJIJ, pojíždějte na vyčkávací místo dráhy 2-8 po pojezdových A a C, dejte přednost Boeingu 737 společnosti Travel Service na pojezdové Alfa, křižujícímu zprava/zleva do leva/prava.

Rozumím, dáme přednost Boeingu (typ) společnosti Travel Service křižujícímu zprava do leva na pojezdové Alfa a za ním budeme pojíždět na vyčkávací místo dráhy 28 OKJIJ


----------------------------------------

-------------------------------------------


OKJIJ are you able from intersection C?

Affirm/negative OKJIJOKJIJ, taxi to holding point runway 2-8 via A and C, give way Boeing 737 company Travel Service on taxiway Alfa crossing from right/left to left/right.Povolení ke vzletu

Tuřany věž dobrý den, OKJIJ na vyčkávacím místě dráhy 2-8 a jsme připraveni k odletu.OKJIJ vstupte na dráhu 2-8, vzlet povolen, vítr xxx stupňů/xx uzlů, po vzletu se zařaďte do levého okruhu.

Rozumím, vzlet z dráhy 2-8 povolen, po vzletu pokračujeme do levého okruhu, OKJIJ


-----------------------------------------------

--------------------------------------------------

Tuřany tower good day, OKJIJ on holding point runway 2-8, ready for departure.OKJIJ line up runway 2-8, cleared for take off, wind xxx degrees/xx knots, after departure join left circuit.

Roger, runway 2-8 cleared for take off, after departure will join left circuit, OKJIJ.


Po vzletu

OKJIJ poloha po větru levého okruhu dráhy 2-8, žádáme letmé přistání a vzlet/nízky průlet nad dráhou 2-8 a poté bychom žádali pokračovat na Vyškov, opustili bychom vaše CTR přes Rousínov (výstupní bod ECHO).Rozumím, informace o provozu, cessna 182 na finále dráhy 2-8, na vaši 10. hodině, vzdálenost 4 NM, potvrďte provoz v dohledu.

 Informaci o provozu přijal, provoz máme/nemáme v dohledu OKJIJ


V našem případě máme provoz v dohledu, takže můžeme pokračovat s dodržením vlastního rozstupu za tímto provozem


OKJIJ, rozumím, pokračujte na finále dráhy 2-8 jako pořadí 2 za tímto provozem a finále oznamte.

Pokračujeme na finále dráhy 2-8 jako pořadí 2 a finále oznámíme OKJIJ.


OKJIJ finále dráhy 28OKJIJ letmé přistání a vzlet / nízký průlet dráha 2-8 povolen, vítr xxx stupňů /xx uzlů po průletu/letmém přistání pokračujte pravou zatáčkou přímo Rousínov (výstupní bod ECHO).

Rozumím, letmé přistání a vzlet / nízký průlet dráha 2-8 povolen, po vzletu/průletu budeme pokračovat pravou zatáčkou přímo na Rousínov OKJIJ.


OKJIJ Po vzletu / po průletu točíme pravou zatáčku a pokračujeme přímo Rousínov.Tuřany věž.

OKJIJ přibližně 3 minuty před bodem Echo.


Letoun letící za pravidel VFR má za povinnost hlásit minimálně 3 minuty před vstupem či výstupem z/do řízeného prostoru (v našem případě CTR Brno Tuřany) pokud ATC nestanoví jinak.


OKJIJ rozumím, squawk 7000, regionální QNH 1-0-1-2 HPa a monitorujte Brno radar na frekvenci 120.550, naslyšenou.

Rozumím, squawk 7000, regionální QNH 1-0-1-2 HPa a budeme monitorovat Brno radar na frekvenci 120.550 naslyš OKJIJ.


----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

OKJIJ downwind left hand circuit runway 2-8, request touch and go/ low pass runway 2-8 and after touch and go/low pass we reques continue to Vyškov and we will leave your CTR via Rousínov ( Exitpoint ECHO)OKJIJ Roger, traffic information, cessna 182 on final runway 2-8, at your ten o´clock, distance 4 NM, report traffic in sight.

OKJIJ Copy, traffic in sight/traffic information recieved.OKJIJ Roger, continue to final runway 2-8 as number two behind Cessna 182 and report final.

Will continue to final runway 2-8 as number two behind Cessna 182 and will report final, OKJIJ.


OKJIJ final runway 28.OKJIJ cleared for touch and go/low pass runway 2-8, wind xxx degrees/xx knots, after touch and go/low pass, turn right and proceed direct Rousínov ( exit point ECHO).

Cleared for touch and go/low pass runway 2-8 (wind copy) after touch and go/low pass, will turn right and proceed direct Rousínov ( exitpoint ECHO) OKJIJ.


OKJIJ after touch and go/low turning right direct Rousínov.Tuřany tower.

OKJIJ  approximately 3 minutes to Rousínov.OKJIJ Roger, squawk 7000, regional QNH 1-0-1-2 HPa, monitor Brno radar on 120.550, bye.

Squawk 7000 regional, QNH 1-0-1-2 HPa and will monitor Brno radar on 120.550, bye, OKJIJ.


Monitorování frekvence znamená, že se daný letoun na této frekvenci nehlásí, je zde přítomen a poslouchá, ATC ho z nějkého důvodu může zavolat.

Navázaní spojení se stanovištěm AFIS

Vyškov Info OKJIJ dobrý denOKJIJ Vyškov Info dobrý den

OKJIJ cessna 182 altitude 1800 stop, jižně od vašeho ATZ, přelétáváme Rostěnice a žádáme informace pro přistání na vašem letištiOKJIJ rozumím, dráha v užívání 2-0 okruhy levé QNH 1-0-1-6 HPa, letiště bez hlášeného provozu

OKJIJ  informaci přijal, dráha v užívání 2-0 okruhy levé QNH 1-0-1-6 Hpa a pokračujeme do polohy povětru levého okruhu dráhy 2-0.Vyškov info.

OKJIJ poloha po větru dráhy 2-0 a bude to plné přístání.Vyškov info, rozumím.

OKJIJ točíme baseleg dráhy 2-0.Vyškov info.

OKJIJ finále dráhy 2-0.OKJIJ dráha 2-0 volná, vítr xxx stupnů/xx uzlů.

Dráha volná (vítr přijal), OKJIJ.


OKJIJ dráhu uvolnili doprava a pojíždíme k hangáru.Vyškov info.

OKJIJ na stání, naslyšenou.Naslyš.

Stanoviště AFIS (INFO) nevydává žádná povolení, JEN informace. Pilot se musí sám přesvědčit, zda je přistávací dráha volná,bez překážek a může na ni bezpečně přistát

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Vyškov Info OKJIJ.OKJIJ Vyškov Info.

OKJIJ cessna 182 altitude 1800 ft south of your ATZ over Rostěnice.Request information for landing.OKJIJ, roger, runway in use 2-0 lefthand circuit QNH 1-0-1-6 HPa, no traffic reported.


 Roger, runway in use 2-0 left circuit, QNH 1-0-1-6 HPa, no traffic reported.Continuing to  downwind left circuit runway 2-0, OKJIJ.
Vyškov info.

OKJIJ position downwind runway 2-0 and will be full stop landing.Vyškov info.

OKJIJ baseleg runway 2-0.Vyškov info.

OKJIJ final runway 2-0.OKJIJ runway 2-0 clear, wind xxx degrees / xx knots.

 Runway 2-0 clear, OKJIJ.


OKJIJ runway vacated to the right and taxing to hangar.Vyškov info.

OKJIJ on stand, good bye.


původní verzi, která byla upravena do aktuální podoby, vytvořil Jiří Janeček

Letištní Okruh

Jedná se o základní proceduru, které se využívá prakticky při každém letu.

Mezi důležité poznatky pro další výklad je určení čísla dráhy. Každá dráha má své číselné označení, k tomu se případně připojuje znak L, C nebo R, pokud je na daném letišti více rovnoběžných (paralelních) drah s významem L - left - levá, C - center - cetr, R - right - pravá.

Číslo dráhy jsou většinou první dvě číslice zaokrouhleného magnetického kurzu dráhy na desítky stupňů.

Tedy když bude mít dráha magnetický směr 267° (uvidíme to na magnetickém kompasu), zaokrouhlíme to na 270 a první dvě číslice nám dají číslo dráhy, tedy dráha 27 (dva sedm). Občas se může objevit výjimka.

Rozlišujeme podle dráhy okruhy pravé a levé. Na některých letištích mohou být pak zakázány některé okruhy (např. omezení letu nad obydlenou oblastí; kvůli překážkám jsou povoleny okruhy jen v jednom směru apod.) a kde není stanoveni jinak, je možné létat okruhy v obou směrech.

alt

Zde máme levý okruh (všechny zatáčky jsou doleva). Čísly jsou označeny jednotlivé zatáčky a červeně jsou popsány polohy.


Metodika letu po okruhu:

Po vzletu stoupáme do bezpečné výšky (min. 150m/500ft nad letiště) nebo v případě potřeby - na žádost ATC (např. ihned po vzletu, abychom uvolnili dráhu pro jiné přistávající letadlo) a provedeme první okruhovou zatáčku (o cca 90°) a pořád pokračujeme ve stoupání. Naše cílová výška je 300m/1000ft nad úrovní letiště. Úhel náklonu letadla v zatáčce by měl být zhruba 20°.

Odlétneme do dostatečné vzdálenosti od osy dráhy, abychom nepřekáželi ostatnímu provozu (zhruba to vychází při dostoupání okruhové výšky, tedy 300m/1000ft nad letiště) a pak provedeme druhou okruhovou zatáčku (opět o 90° doleva) a letíme souběžně s dráhou.

K těmto zatáčkám využijeme naši znalost kurzu dráhy a na gyrokompasu (směrovém setrvačníku) si pak můžeme určit směr, jakým máme pokračovat po dotočení.

Po druhé zatáčce se dostáváme do polohy po větru, která je pro nás první povinným hlásným bodem, tzn. musíme se zde ohlásit příslušnému stanovišti ATS a je vhodné zde ohlásit i další úmysly. V této části okruhu letíme souběžně s dráhou a náš magnetický kurz je opačný ke kurzu dráhy.

V této poloze pokračujeme za práh dráhy tak daleko, abychom měli dostatek prostoru pro sklesání a provedení přistání. Provedeme další zatáčku doleva o 90°.

Po třetí zatáčce, tedy v poloze Base (tento anglický název je povoleno používat i v české frazeologii), již začínáme letadlo přizpůsobovat k činnosti, kterou s ním budeme provádět, tedy přistání, tzn. snižujeme rychlost a např. podle potřeby vysouváme první stupně vztlakových klapek (u každého typu letadla mohou být tyto postupy různé). Klesáme tak, abychom poslední zatáčku ukončili ve výšce zhruba 50-100m/150-300ft nad úrovní letiště a dotočili zatáčku přesně do osy dráhy (samozřejmě ne vždy se to podaří a jsou třeba korekce).

Nyní jsme v ose dráhy, v poslední části okruhu zvané finále, který je taktéž povinným hlásným bodem, letadlo by mělo být nejpozději zde v přistávací konfiguraci a následuje samotné přistání.

Okruh s větrem (vylučování snosu větru)

Předchozí případ byl za ideálních podmínek, tedy bezvětří. Pokud ovšem bude foukat vítr (a je jedno z jaké strany), bude nám okruh deformovat, pokud poletíme přesně podle předchozí metodiky. Jelikož je takových případů, kdy je bezvětří velmi málo, je potřeba se naučit vylučovat snos větru.

V jakékoliv fázi letu platí, že si zvolíme v našem výhledu několik za sebou jdoucích objektů (shluky stromů, budovy, barevné místa na zemi, popř. jakékoliv jiné orientační body) a vedeme letadlo tak, abychom nenarušovali námi stanovenou linii. Tzn. musíme letadlo vybočit (jen změnou kurzu) podle síly větru a letíme bokem.

Pokud ale budeme zatáčet, tak nevíme přesně (pokud to nespočítáme), jak má být letadlo vyoseno po dotočení zatáčky, proto je třeba znát zhruba směr větru vůči našemu směru a podle toho určit, zda máme zatáčku přetočit o pár stupňů, nebo naopak nedotočit zatáčku do toho kurzu.

Protože je okruh víceméně obdélník, víme následující věc. Vzlétáme proti větru . Proto, pokud vítr nezmění výrazně svůj směr po nastoupání první zatáčky (což se obvykle nestává), víme, že první zatáčku v takovém případě nikdy nemůžeme dotočit do přesného směru. Musíme zatáčku ukončit o pár stupňů dříve, abychom měli letadlo vybočeno proti tomuto větru.

Další možností je dotočit zatáčku přesně do daného směru jen na malý okamžik, ihned si určit linii pomocí vizuálních prostředků (domy, stromy, řeky, cesty atd.) a ihned po určení linie uvidíme, kam nás vítr snáší a začneme s opravou. Další postup je už stejný.

Vstup a výstup do/z okruhu

Vstup (zařazení) do okruhu provádíme vždy přes jednotlivé zatáčky okruhu. Nikdy se nelze zařadit do polohy po větru nebo do polohy base leg. Vždy vstupujeme do okruhu zatáčkou - prakticky i proto, protože většinou než se dostaneme do linie stanové okruhem právě zatáčkou, která charakterizuje okruhovou zatáčku.

Opuštění okruhu lze provést dvěmi způsoby:

1) Ze současné pozice (z libovolného místa na okruhu) pokračujeme přímo na námi určený bod (vesnici, horu, ...cokoliv). Tato varianta je v praxi častější. Teoreticky lze za tuto variantu považovat i odlet letadla v libovolném směru přímo po vzletu, tudíž z okruhu z obecné pozice.

2) Z některé z okruhových zatáček - neboli doletíme na místo, kde bychom točili danou zatáčku a místo točení zatáčky ve směru okruhu točíme a pokračujeme na námi stanovený bod (potřebným směrem).

Vstup do okruhu lze provést následovně:

1) Do libovolné zatáčky daného okruhu, avšak není-li to nezbytně nutné, vstupujeme do takového okruhu, abychom nemuseli křížit osu dráhy v užívání. Pokud dostanete od ATC příkaz "zařaďte se do polohy po větru...", znamená to prakticky "vstupte do 2. okruhové zatáčky..."

2) Přímo na finále - se dá považovat jako zařazení do okruhu do čtvrté zatáčky

alt

Možnosti vstupu