Levé pozadí

Přibližovací služba řízení

Provozní postupy LKPD_P_APP

Obecné informace o stanovišti

Stanoviště poskytuje přiblížení přesným přibližovacím radarem PAR pouze na dráhu 27.

Stanoviště smí být obsazováno výhradně v době, kdy je online LKPD_M_APP !


Volací znak pro připojení na síť: LKPD_P_APP

Volací znak volnou řečí: Pardubice Přesný (Precision)

Kmitočet: 123.300 MHz

Prostor odpovědnosti: Prostor konečného přiblížení dráhy 27

Podřízená stanoviště: NIL

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme převodní výšku
a do položky "remarks" vložíme frázi: ATIS NOT PROVIDED PLEASE DONT.
Informace o letišti a počasí řídící předá pilotovi po navázání spojení.


Poskytování letových provozních služeb na letišti Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS, což je důvodem vložení "M" do volacího znaku.Provozní postupy


Výška předání: 3000 ft AMSL

Úhel sestupové roviny:

Výška rozhodnutí: 438 ft

Vzdálenost ukončení PAR: 0,8 NM / 1,5 km (měřeno od bodu dotyku)

Provozni postupy LKPD_M_APP


Obecné informace o stanovišti


Volací znak pro připojení na síť: LKPD_M_APP

Volací znak volnou řečí: Pardubice Approach

Kmitočet: 127.650 MHz

Prostor odpovědnosti: MTMA Pardubice + přilehlé prostory TRA v případě aktivace a vyhlášení souhrnného řízení

Podřízená stanoviště: LKPD_M_TWR, LKPD_P_APP

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme převodní výšku
a do položky "remarks" vložíme frázi: ATIS NOT PROVIDED PLEASE DONT.
Informace o letišti a počasí řídící předá pilotovi po navázání spojení.


Poskytování letových provozních služeb na letišti Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS, což je důvodem vložení "M" do volacího znaku.
Provozní postupy


Přílety IFR:

Z důvodu nevydávání informace ATIS předá Approach při navázání rádiového spojení pilotovi základní informace zahrnující:

 • Informace o letišti – Dráha a druh přiblížení v používání
 • Informace o počasí (METAR)
 • QNH
 • Převodní hladinu


Příletové tratě STAR a přístrojová přiblížení jsou publikovány pouze na dráhu 27. V případě povětrnostních podmínek, nebo vyžádá-li si posádka, přistání na dráhu 09, je možné využít vizuálního přiblížení nebo ILS 27 a následné přiblížení okruhem. Přiblížení okruhem (Circle to land) se provádí výhradně na JIH

Pod FL100 je aplikováno rychlostní omezení 250 kt IAS, nestanoví-li řídící jinak.

Řídící TWR si od stanoviště Approach vyžádá letová povolení pro IFR odlety, pravidla pro vydávání odletových povolení nalezneme v provozních postupech pro LKPD_M_TWR.


Odlety IFR:

IFR odlety se po vzletu na frekvenci Approach ladí až na pokyn řídícího TWR.

Povolení pro odlety směřující na západ do TMA Praha jsou předmětem koordinace s LKAA_E_CTR, případně LKPR_APP. Dále je potřeba, při povolování odletů, brát v úvahu sousední MTMA Čáslav.


Přehledové (radarové) postupy:

Minimum radarového rozstupu v MCTR Pardubice je 3 NM. Uvnitř MTMA Pardubice se aplikuje nesnížený radarový rozstup 5 NM.

Obecné postupy řízení APP

Prostor odpovědnosti

TMA (v rámci horizontálních a vertikálních hranic)

Podřízená stanoviště

TWR/GND

Volací znak pro připojení na síť: XXXX_APP
Volací znak volnou řečí: XXXXX Radar
 

Postupy pro LKTB_APP


Obecné informace o stanovišti

Stanoviště poskytuje službu přibližovacího řízení provozu na/z letiště Brno-Tuřany, letišť pod a v blízkosti svého prostoru odpovědnosti a průletům ve svém prostoru odpovědnosti. Dále také letovou informační službu (FIS) neřízeným letům v prostoru SEKTOR MORAVA Part S.

Volací znak pro připojení na síť: LKTB_APP

Volací znak volnou řečí: Brno Radar

Kmitočet: 127.350 MHz

Prostor odpovědnosti: CTA BRNO, SEKTOR BRNO (1000 ft AMSL - FL125 mimo TMA/MTMA ostatních letišť, SEKTOR MORAVA Part S, TMA BRNO, CTR TUŘANY

Podřízená stanoviště: LKTB_GND, LKTB_TWR, LKNA_M_APP, LKKU_TWR

ATIS: Standardní vyplnění dle pravidel popsaných ZDE
Provozní postupy


Povinnosti stanoviště:

 • Vydává letová povolení letadlům na spojení
 • Vydává letadlům povolení k přiblížení
 • Poskytuje službu řízení (rozstupy), informační službu (informace o provozu) a pohotovostní službu (v rozsahu aplikovatelném na IVAO) letadlům na spojení v souladu s třídou vzdušného prostoru
 • Využívá informace ze situačního zobrazení (IVAC)
 • Přiděluje kódy SSR pro použití na APP/TWR z kódů, které má LKTB k dispozici pro manuální přidělování
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKTB_TWR letová povolení pro IFR odlety z LKTB, VFR lety nad 2500ft AMSL a zvláštní lety VFR.
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKKU_TWR letová povolení pro odlety z LKKU.
 • Na základě předchozí žádosti vydává pro LKNA_APP letová povolení pro odlety z LKNA prolétající CTA Brno.
 • Přiděluje kódy SSR pro použití na APP/TWR z kódů, které má LKTB k dispozici pro manuální přidělování
 • Řadí letadla do sledu v rozstupech, které jsou požadovány LKTB_TWR.
 • Udržuje aktuální informaci ATIS
 • Koordinuje s LKKU_TWR, resp. LKNA_M_APP podmínky předání příletů na letiště LKKU, resp. LKNA.
 • Koordinace a předávání letadel

  Odlety - obecné postupy

  • LKTB_TWR vyžaduje po LKTB_APP letové povolení pro IFR odlety a VFR odlety vyšší než 2500ft. LKTB_APP vydá pro LKTB_TWR letové povolení, LKTB_TWR je předá letadlu.

  • Pro řízení odletů LKTB_APP využívá systému SID, přímých tratí na koncové body SID, vektorování nebo úpravy IAS.

  • Pokud to provozní situace umožňuje, LKTB_APP zajišťuje přestoupání pomalejších letadel, resp. letadel s nižší požadovanou cestovní hladinou letadly rychlejšími, resp. letadly s vyšší požadovanou cestovní hladinou.

  • LKTB_APP může předat na ACC Praha (LKAA_E_CTR) letadla bez koordinace silent transfer při splnění následujících podmínek:

  • letadlo je nekonfliktní (minimum rozsupu pro předání je 5NM nezmenšující se)

  • letadlo je ve stoupání do FL120 nebo do cestovní hladiny, pokud je nižší než FL120

  • letadlo letí po SID nebo na výstupní bod z TMA, pokud nebylo zkoordinováno jinak  • Letadla jsou po předání na spojení na ACC Praha uvolněna pro stoupání a ACC Praha má povinnost pokračovat ve stoupání a uvolnit FL120, letadla jsou předávána procedurou Handoff, bodem předání je poloha cíle v okamžiku přijetí handoff.

  • LKTB_APP je povinen koordinovat s LKMT_APP odlety přes HLV s požadovanou cestovní hladinou FL130 nebo vyšší, které nejsou schopny před přeletem hranice CTA přestoupat FL130.

  • Odlety do prostoru odpovědnosti APP Viena LOWW_APP a ACC Bratislava LZBB_CTR jsou předávány na výstupních bodech v souladu s platnými LOAs, pokud není zkoordinováno jinak. Pro tyto přílety se nepoužívá procedura handoff. Takové lety nepřijdou na spojení ACC Praha.

  Žádosti o urychlené povolení se pro tyto lety neaplikují.

  Přílety - obecné postupy

  • Pro řízení příletů LKTB_APP využívá systému STAR, přímých tratí, vektorování, úpravy IAS nebo vyčkávání nad určenými body.

  • ACC Praha (LKAA_E_CTR) může předat na LKTB_APP letadla bez koordinace (silent transfer) při splnění následujících podmínek:

  • letadlo je nekonfliktní (minimum rozsupu pro předání je 5NM nezmenšující se)

  • letadlo je ve klesání do FL130 nebo v cestovní hladině, pokud je nižší než FL130

  • letadlo letí po trati letového plánu nebo STAR (kterou přiděluje stanoviště ACC Praha),

  • pokud nebylo zkoordinováno jinak  • Letadla jsou předávána procedurou Handoff, bodem předání je poloha cíle v okamžiku přijetí handoff.

  • LKTB_APP vydá letadlu při prvním kontatku příslušné letové povolení (STAR, přímo trať, vektor) v souladu s níže uvedeným.

  • Přílety přes bod TUMKA jsou po předání na spojení na LKTB_APP uvolněny pro klesání do FL100, LKTB_APP má povinnost pokračovat v klesání a uvolnit FL130.

  • Přílety přes HLV je možné dále klesat před přeletem hranice CTA pouze po předchozí koordinaci s LKMT_APP.

  • APP Viena LOWW_APP a ACC Bratislava LZBB_CTR předává letadla na vstupní body v souladu s platnými LOAs, pokud není zkoordinováno jinak. Pro tyto přílety se nepoužívá procedura handoff.

  • Letadla usazená v LLZ nebo trati konečného přiblížení předává na LKTB_TWR nejpozději na bodě FAF. Pokud letadlo požaduje jiné, nežli používane přiblížení, jinou dráhu v užívání nebo bodem předání nebude FAF, je předání předmětem koordinace s LKTB_TWR.

  Přílety na LKKU, resp. LKNA

  • Přílety na LKKU, resp. LKNA jsou předmětem koordinace s LKKU_TWR, resp. LKNA_APP.

  • Přílety mohou být příslušnému stanovišti předány na spojení až poté, kdy nejsou konflitkní s ostatním provozem.

  Odlety z LKKU, resp. LKNA

  Na základě předchozí žádosti LKTB_APP vydává pro LKKU_TWR, resp. LKNA_APP letová povolení pro odlety z LKKU, resp. LKNA.

  Průlety

  • Průlety letů VFR prostorem CTR Tuřany jsou řízeny stanovištěm LKTB_TWR. Průlety výše než 2500ft jsou řízeny LKTB_APP.

  • Průlety TMA/CTA Brno jsou řízeny stanovištěm LKTB_APP.

  Postupy pro nastavení výškoměru

  Při řízení letů v jednotlivých částech prostoru odpovědnosti pod převodní hladinou se používá QNH příslušného letiště.

  Poskytované přehledové služby

  • zajištění rozstupů

  • vektorování

  • monitorování

  • navigační pomoc

  • informace o provozu a konfliktním provozu

  Vektorování letů VFR

  Vektorování letů VFR je možné pouze se souhlasem pilota, aby pilot mohl udržovat VMC. Zvláštní lety VFR nesmí být vektorovány.

  Minima rozstupu

  • Minimum rozstupu je 5 NM. Ve vzdálenosti 32NM od LKTB je minimum rozstupu sníženo na 3NM.

  • Vzhledem k přesnosti situačního zobrazení (IVAC) je možné na cíle na protisměrných tratích použít minimum rozstupu po oddělení radarových stop.

  • Minimum rozstupu od hranic TMA a sektorových hranic uvnitř TMA je 2,5NM.

  • Minimum rozstupu od dočasně omezených prostorů (TRA, LKR, TSA) je 5NM.

  Postupy pro nezdařené přiblížení

  • Při nezdařeném přiblížení předá je letadlo po koordinaci předáno na LKTB_APP, není-li koordinací dohodnuto jinak. .

  • Pokud meteorologické podmínky a provozní situace dovolují provést přiblížení okruhem, může být letadlo po nezdařeném přiblížení řízeno LKTB_TWR po koordinaci s LKTB_APP.Provozní postupy LKPR_F_APP

Prostor odpovědnosti

TMA praha I-VI do FL085

Podřízená stanoviště

NIL

Volací znak pro připojení na síť: LKPR_F_APP
Volací znak volnou řečí: Ruzyně Radar
Frekvence: 119.010 a 118.310 (pouze VFR)

Více článků...